สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11

พร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก่อนจะมาเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)