ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักงาน กปร. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม Big Cleaning Day ประกอบด้วย 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยการทำความสะอาดห้องทำงาน โต๊ะทำงาน และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกในความมีระเบียบวินัยของบุคลากร และการทำกิจกรรม 5 ส. เป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความรักที่มีต่อองค์กร

โดยนำกิจกรรม 5 ส. มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร ตลอดจนอาคาร สำนักงาน สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย