ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567

สำนักงาน กปร. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวิกรม คัยนันทน์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม การนี้ นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการแทนที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเลขานุการการประชุมฯ

โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบ อาทิ งบประมาณโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำนักงาน กปร. ให้การสนับสนุนในปี 2567 เพื่อส่งเสริมและขยายผลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานด้านวิชาการให้แก่ กรมป่าไม้ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The Seventh International Conference on Vetiver : ICV-7) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 ผลการดำเนินงานด้านวิชาการและติดตามประเมินผล ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ผลการดำเนินงานโครงการครูหญ้าแฝก ซึ่งจัดไปเป็นรุ่นที่ 1/2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ให้ได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างครบวงจร ถูกต้องตามหลักวิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน (ด้านหญ้าแฝก) ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และการนำระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำนักงาน กปร. โดยมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา การจัดการประชุมวิชาการหญ้าแฝกประเทศไทย ครั้งที่ 8 โดยกำหนดหัวข้อการประชุม รูปแบบการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570) ในการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้หญ้าแฝกเป็นนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The ICV-8 Continuing Committee for International Conferences on Vetiver) กำหนดจัดในช่วงต้นปี 2570 และการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงาน การจัดประกวด รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ