สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

สำนักงาน กปร. ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.

นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร ผู้อำนวยกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส