ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. ติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์จากโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567

จากพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาที่โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกฯ “สุขประชา : สู่การต่อยอดการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด”

สำนักงาน กปร. ติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์จากโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567

นายวิกรม คัยนันทน์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย กองติดตามประเมินผล และกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. ร่วมกับ นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลลัพธ์การใช้ประโยชน์จากโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกฯ จากราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานโครงการฯ และข้อมูลจากการติดตามสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดน้ำจากโครงการฯ ในระยะต่อไป เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรในพื้นที่ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ร่วมประชุมและติดตามรับทราบผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกฯ (บางส่วน) พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโครงการฯ

โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2561 โครงการฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎรหมู่ที่ 1, 2, 3, 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,259 ไร่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี และได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชื่อ “กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ จังหวัดนราธิวาสได้แต่งตั้ง “คณะทำงานพัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกฯ” เพื่อกำหนดแผนงานพัฒนาต่อยอดการใช้น้ำจากโครงการฯ โดยสนับสนุนการฟื้นฟูนาร้างเพื่อใช้ประโยชน์​ เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกปาล์มน้ำมัน ตลอดจนฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ยังส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และเผยแพร่ความรู้การแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป