สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. ประชุมและติดตามโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว หลัก 22 (สปป.ลาว)

สำนักงาน กปร. ประชุมและติดตามการพิจารณาจัดทำร่างแผนแม่บท ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว หลัก 22 (สปป.ลาว)

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย นายธนฤทธิ์ รัชตะประกร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 ประชุมและติดตามการพิจารณาจัดทำร่างแผนแม่บท ระยะ 5 ปี โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) สปป.ลาว โดยมี ท่านดวงตะวัน สีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5 และ นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ชี้แจงร่างแผนแม่บทพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว ในด้านยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ในการจัดการองค์ความรู้และแนวทางการขยายผลที่ชัดเจน ต่อไป