ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง

สำนักงาน กปร. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลดำเนินงานของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงที่ผ่านมา สถานะทางการเงิน รวมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นระบบและสอดคล้องตามระเบียบที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง มีการให้บริการน้ำแร่ เช่น แช่อาบ สระว่ายน้ำ บริการที่พัก นวดแผนไทย และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในปี 2566 มีนักท่องเที่ยว จำนวน 361,738 คน โดยในปี 2567 กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินการในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งการพัฒนาด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านดิจิทัล และพัฒนาเครือข่ายและชุมชนโดยรอบกิจการ