ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.15 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิกรม คัยนันทน์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ตามที่ราษฎรบ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะสาวอ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยรับฟังรายงานการดำเนินงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์และมีความยั่งยืนต่อไป

สำหรับพื้นจังหวัดนราธิวาส มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น 403 โครงการ (ข้อมูล ณ กันยายน 2566) และเป็นฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 โครงการ โดยมีโครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการฯ

ช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบประปาภูเขาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมเห็นควรแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 และบ้านบือราแง หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ และโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 และบ้านสุไหงบาตู (กลุ่มบ้านบาโย) หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กปร. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 2 โครงการ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 บ้านบือราแง หมู่ที่ 4 และบ้านสุไหงบาตู หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบะสาวอ ประมาณ 475 ครัวเรือน ราษฎร 2,444 คน และพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 100 ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ราษฎรร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนต่อไป

โอกาสนี้องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการฯ พบปะและให้กำลังใจราษฎรในพื้นที่ครั้งนี้