สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.10 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 13 ตัว ถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 44 ถุง และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 26 ถุง โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนราษฎร จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และเยี่ยมชมผลผลิตต่าง ๆ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ห้วยแม่เกี๋ยง เกิดขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ พัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ตลอดจนส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่ราษฎร ทำให้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าต้นน้ำมีความสมบูรณ์ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นมีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีระบบสาธารณูปโภค ทั้งถนน ประปาภูเขา และสาธารณสุข ปัจจุบันราษฎรมีรายได้ผ่านเกณฑ์เส้นแบ่งความยากจน เฉลี่ยครอบครัวละ 47,558 บาทต่อปี จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังลานอเนกประสงค์บ้านนาศิริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านนาศิริ ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 92 ตัว ถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 125 ถุง และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 ถุง จากนั้น รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการฯ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านนาศิริ เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและราษฎรที่ยากจน โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนองพระราชดำริโดยมี กปร. สนับสนุนงบประมาณ และติดตามการดำเนินงาน มีผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมกลับคืนเป็นป่าที่สมบูรณ์ แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี ทำการเกษตร ราษฎรมีอาชีพและที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเป็นต้นแบบขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

จากนั้น องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านม่วงป๊อก หมวดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3351 (มว.ตชด.3351) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33) อำเภอเวียงแหง เพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ดังนี้ ตำรวจตระเวนชายแดน จากหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนฐานปฏิบัติการบ้านม่วงป๊อก จำนวน 12 ถุง และทหารจากกองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ (ร้อย ม.1 ฉก.ไชยานุภาพ) จำนวน 8 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ และให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้