สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เมื่อวันที่ 10- 11 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง และศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ภายใต้นโยบายและบริบทของสำนักงาน กปร. จัดการประชุมหารือแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และศูนย์สาขา ตามนโยบาย “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมหารือครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการนำองค์ความรู้จากผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของศูนย์ศึกษาฯ แต่ละแห่ง มาขยายผลไปสู่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้รับความรู้และทักษะ เพื่อนำไปประกอบอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคงขึ้น

ซึ่งจากการร่วมระดมความคิดเห็นได้สรุปแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร รวม 2 ช่องทาง ได้แก่
   1) ฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในสถานที่ของศูนย์ศึกษาฯ

   2) ฝึกอบรมและศึกษาดูงานผ่านสื่อ Digital

ซึ่งการเข้ามารับการฝึกอบรมแต่ละช่องทางนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและข้อจำกัดตามบริบทในแต่ละด้าน ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะในด้านองค์ความรู้ สภาพภูมิสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของศูนย์ศึกษาฯ

   ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ขอให้ศูนย์ศึกษาฯ แต่ละแห่ง นำผลการหารือในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ โดยยึดหลักสำคัญคือการน้อมนำแนวคิดด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


cr: ภาพจากศูนย์ศึกษาฯ