สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กรกฎาคม 2563 ระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. สตูล แล้วเสร็จ (แนวหน้า 18/03/2563)


หนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่  18 มีนาคม  2563