สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอก พื้นที่ภาคเหนือ(นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน)


นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน  ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2566