สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ “เขาหินซ้อน” นำมาต่อยอดแบบรวมกลุ่ม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไลน์ทูเดย์)

https://today.line.me/th/v2/article/6YGDKw