สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จากศูนย์รองเท้านารีคืนธรรมชาติ สู่แหล่งท่องเที่่ยว สร้างเงินชาวบ้าน (ไทยรัฐ 13-03-2566)

 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2566