สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขา กปร. ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ไทยโพสต์ 01-12-2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  1 ธันวาคม  2562