สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการดำเนินงานฎีกาฯ (ไทยโพสต์ 01-12-2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  1  ธันวาคม  2562