สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขา กปร. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ ขยายผลโครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ (ไทยโพสต์ 01-12-2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  1 ธันวาคม  2562