สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผลสัมฤทธิ์บริหารจัดการน้ำ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สยามรัฐ 12-10-2563)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ   ฉบับวันที่  12  ตุลาคม  2563