สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ฝายบ้านไอร์แตแตฯ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาสโครงการฯ ที่ได้มากกว่าน้ำ (แนวหน้า 30-08-2565)


หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม  2565