สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาพข่าว...จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในจังหวัดจันทรบุรี (ไทยโพสต์ 06/11/2562)

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์    ฉบับวันที่  6 พฤศจิกายน   2562