สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาพข่าว....นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานเปิดงาน 37 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ไทยโพสต์ 01-12-2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ฉบับวันที่  1  ธันวาคม  2562