สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ยึดแนวทางทฤษฎีใหม่ ดำรงชีพอยู่ในภาวะวิกฤติ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เดลินิวส์)

https://www.dailynews.co.th/article/800599