สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ศูนย์ภูพานฯ ส่งเสริมโคเนื้อภูพาน เลี้ยงได้ทั่วไปในประเทศไทย (สยามรัฐ 30-06-2563)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ   ฉบับวันที่ 30  มิถุนายน  2563