สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทางออกยามวิกฤตของราษฎรไทย (ไทยโพสต์ 21-05-2563)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ฉบับวันที่  21  พฤษภาคม  2563