สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ต้นแบบคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน (เว็บไซต์ไทยโพสต์)

https://www.thaipost.net/main/pdetail/56862