สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สนองพระราชดำริโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง จังหวัดสกลนคร แก้น้ำท่วม ลดแล้งอย่างยั่งยืน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์พิมพ์ไทย)

https://www.pimthai.co.th/66649

Caption