สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาอาชีพ 41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์ (สยามรัฐ 9-2-67)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่  9  กุมภาพันธ์  2567