สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรีสนองพระมหากรุณาธิคุณ ร.10 ติดตามงานพัฒนาพื้นที่ วัดญาณสังวรารามฯ (สยามรัฐ วันที่ 10-09-2562)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ    ฉบับวันที่ 10 กันยายน  2562