สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตามพระราชดำริ (สยามรัฐ 09-09-2562)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่  9  กันยายน  2562