สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ช่วยเกษตรกรยะลา-ปัตตานี มีน้ำใช้เพาะปลูกพืชผล (สยามรัฐ 23-02-2564)

 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ   ฉบับวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564