สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี ติดตามแหล่งน้ำคลองท่างิ้ว อ.ห้วยยอด โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในรัชกาลที่9 (สยามรัฐ 07-06-62)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2562