สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร-ผู้ปฎิบัติงานติดตามอ่างเก็บน้ำห้วยรู จ. พะเยา (สยามรัฐ 03-12-2562)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่  3  ธันวาคม  2562