สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรี เยี่ยมชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลม จ. แม่ฮ่องสอน (ไทยโพสต์ 10-09-2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ฉบับวันที่  10  กันยายน 2562