สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อ่างเก็บน้ำล้องปู โครงการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยราษฎร จ. อุตรดิตถ์ ให้มีนำ้ใช้อย่างพอเพียง (ไทยโพสต์ 22-05-2563)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ฉบับวันที่  22 พฤษภาคม  2563