สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ติดตามโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านฯ จ. พิณุโลก (สยามรัฐ 16-02-2564)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564