สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ที่พื้นที่ปัตตานี ติดตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลฯ (สยามรัฐ 14-10-2563)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ   ฉบับวันที่   14  ตุลาคม 2563