สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) น้อมนำพระราชดำริขยายผลสู่ชุมชน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

https://siamrath.co.th/n/383998