สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เยาวชนร่วมสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (แนวหน้า 05/06/2562)


หนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่  5  มิถุนายน  2562