สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน)

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_242726