สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการพระราชดำริ ร.9 ช่วยเกษตรกรสร้างงานสร้างรายได้สู้โควิด-19 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ)

https://www.bangkokbiznews.com/news/965606