สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยราษฎร เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ. ชลบุรี มีน้ำใช้เพียงพอ (ไทยโพสต์ 05/11/2562)

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ฉบับวันที่  5  พฤศจิกายน  2562