สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรี สนับสนุนรวมกลุ่มผลิตรวมขายสร้างรายได้มั่นคงในทุกสถานการณ์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์คมชัดลึก)

https://www.komchadluek.net/news/agricultural/435071