สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตาก ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ-พัฒนาอาชีพสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (แนวหน้า 10/03/2563)


หนังสือพิมพืแนวหน้า  ฉบับวันที่  10  มีนาคม  2563