สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

30 เพชรบุรีจะปลอดภัยจากน้ำหลาก เมื่อโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างฯ แล้วเสร็จ (แนวหน้า 31-08-2565)


หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2565