สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ “สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน”(เผยแพร่ทางเว็บไซต์เดลินิวส์)

https://www.dailynews.co.th/news/2917738/