สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 คน , ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 4 คน , เมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 32 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

     วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 คน , ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 4 คน , เมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 32 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในการนี้ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

     งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

     ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศมากกว่า 700 ผลงาน โดยสำนักงาน กปร. นำผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย การจัดการดินและน้ำให้ได้ต้นครามที่มีคุณภาพดี เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อคราม และการทดสอบคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินชนิดต่างๆ ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.