สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 46

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

✨ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 46 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2566 การนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

📌 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกองและผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสให้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 2) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่สู่ประชาชน 3) เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สู่เกษตรกรให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 4) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด และ 5) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส

☀️ ในช่วงบ่าย เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

⚜️ โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้ศูนย์วิจัยยางสงขลาจัดทำสวนตัวอย่างปลูกยางพันธุ์ดีภายในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ เนื้อที่ประมาณ 19.65 ไร่ เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างการปลูกยางพันธุ์ดี การปลูกพืชแซมยาง และการบริหารจัดการสวนยางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สำหรับให้เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งศูนย์วิจัยยางสงขลาดำเนินงานสนองพระราชดำริ ด้วยการจัดแบ่งพื้นที่โครงการฯ เพื่อปลูกยางพาราสายพันธุ์ดี จำนวน 5 พันธุ์ ต่อมาในปี 2527 มีพระราชดำริให้โครงการสวนยางพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ เป็นศูนย์สาขาที่ 1 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

🌳 ปัจจุบัน ต้นยางพาราที่ปลูกที่สวนยางพระตำหนักมีอายุมาก ผลผลิตน้ำยางแห้งลดลง กอปรกับ มีการระบาดของโรค ทำให้ต้นยางพารายืนต้นตายกว่า 329 ต้น คิดเป็นร้อยละ 27 ของต้นยางพาราที่ปลูก สำนักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กรมวิชาการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมพิจารณาจัดทำโครงการฯ ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาสวนยางพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ โดยดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาสวนยางเดิม ให้เป็นแหล่งเก็บรักษาอนุรักษ์พันธุ์ยาง แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

2. โครงการขยายผลสวนยางเขาสำนัก ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เนื้อที่ 20 ไร่ ดำเนินการเป็นแหล่งผลิตกล้ายางพันธุ์ดี รักษาพันธุกรรมยางหายาก เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์สวนยาง การจัดทำแปลงสาธิต และแปลงผลิตต้นพันธุ์เพื่อการค้า เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์การยางในปัจจุบันและอนาคต

#สำนักงานกปร