สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 75 ราย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร “วิถีนกเขาชวามุ่งสู่การประชันเสียงชิงถ้วยพระราชทาน” และทอดพระเนตรนิทรรศการของส่วนราชการ และผลผลิตที่ชนะการประกวด

จากนั้นเวลา 14.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที1 ห้องพยาบาล โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.