สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการสอน 2 ภาคเรียน ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 250 คน เป็นชาย 126 คน หญิง 124 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 นาย รวมบุคคลากรทั้งสิ้น 13 คน ในปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 31 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 อีกด้วย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.