สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้ กองพลทหารราบที่ 9 ได้จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีบนพื้นที่ของหน่วยขึ้นตรง จำนวน 3 หน่วย ประกอบด้วย กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 และกองพันทหารช่างที่ 9

ซึ่งการดำเนินงานได้จัดตั้งโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร ร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร FARMERS MAEKETS การจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก ดำเนินงานแปลงฝึกประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการปลูกผักปลอดภัย ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดฯ พัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ จัดทำปุ๋ยหมักจากชานอ้อย ดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ ประกอบด้วย การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลล์ และการเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์กระดูกดำพระราชทาน จัดทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ น้ำหมักชีวภาพจากปลา และน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

ที่ผ่านมา กองพลทหารราบที่ 9 ได้ผลิตทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นทหารกองประจำการของหน่วยขึ้นตรงของ กองพลทหารราบที่ 9 ให้ได้เรียนรู้แนวทางเกษตรอินทรีย์และฝึกการปลูกผักปลอดภัย เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิลำเนาของตนเอง ปัจจุบันมีทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 388 นาย

อีกทั้งยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และต่อยอดการดำเนินโครงการฯ ไปยังพื้นที่ชุมชน จำนวน 2 โครงการ คือ สนับสนุนการดำเนินโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ที่จะสร้างแหล่งผลิตอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยมุ่งเน้นไปยังประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่ประชาชนแล้ว จำนวน 450 ครัวเรือน

   โอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr: ข้อมูลและภาพจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา